Bộ sưu tập posters Ant-Man phần 2

MarsLe · 14:15 09/06/2015 ·

Nếu chưa đã mắt với bộ sưu tập phần 1 của Ant-Man thì mới các fan tiếp tục đê mê với bộ poster thứ 2 cũng được các fan thực hiện.

Salvador Anguiano
Salvador Anguiano

Rich Davies
Rich Davies

Simon Delart
Simon Delart

The Dark Inker
The Dark Inker

Thomas Walker
Thomas Walker

Sharm Muruigah
Sharm Muruigah

Rodolfo Reyes
Rodolfo Reyes

Ant-Man dự kiến khởi chiếu vào ngày 17.7