Related Articles

Review: Norm of the North

Tin điện ảnh · Nguyễn Minh Tâm ·

Không thể hiểu được làm sao một thứ đã được xác định sẽ là DVD "phế phẩm" lại có thể lên được màn bạc.