Cinestar Da Lat

Quảng trường Lâm Viên, P.10. Tp. Đà Lạt