Đánh giá của Phan Hậu

Phan Hậu 10

Full fan services trong phim này, cơ chế du hành thời gian khá hay, nhưng lại tự bóp chính phim vài lúc chót