Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 1

Đây là một bộ phim có tính chất độc hại cao khi cổ vũ lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ, cổ vũ những hoạt động thiếu lành mạnh, làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của con người.
Đúng chất phim hạng bét, làm kiểu ăn theo thị hiếu của mạng xã hội nhưng thiếu sự tinh tế.

Hiện tại đa số mọi người đều đang tẩy chay bộ phim, còn bạn thì sao?