Đánh giá của Phạm Văn Kiên

Phạm Văn Kiên 10

Một lần đi xem, nhưng để lại quá nhiều điều ấn tượng trong tôi, có nhiều chi tiết gợi mở câu chuyện sắp tới. Có lẽ tôi sẽ đi xem thêm một lần nữa