Đánh giá của Nguyễn Trần Thanh Thảo

Cuốn mong là có phần hai.