Đánh giá của Maii

Phim xem cũng được, những đoạn tình cảm hơi dài dòng, hành động ổn.