Đánh giá của Đoàn Ngọc Tài

Đoàn Ngọc Tài 10

Phim hay. Nên đi coi. Ư ư. Người lớn và trẻ em đều coi được