Tuần lễ phim giá sốc Hành Động Hài

Từ 12/06/2015 đến 18/06/2015

Điều kiện áp dụng: