Tuần lễ phim giá sốc Hành Động Hài

Chương trình kéo dài từ ngày 12/06/2015 đến hết ngày 18/06/2015.

Điều kiện áp dụng: