Beta Long Xuyen

108 Dien Bien Phu, Ward My Long, Long Xuyen City