Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

Thật sự, mình không cảm được gì nhiều từ phim này.