Đánh giá của MinhDo

MinhDo 9

Đoạn kết chơi sức mạnh tình bạn chán quá, con bé được buff diễn xuất cứng đờ