Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 8

Phim diễn biến, tình tiết hợp lí
nhưng có phần hơi hụt hẫn