Đánh giá của Maii

Phim tạm ổn, không hay bằng phần 1. Hình ảnh đẹp, nhạc phim ok, tuy hơi lan man dài dòng.