Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 1

Phim rẻ tiền kinh khủng. Nó không có nội dung gì cả. Mình cho 2/10. Vậy mà nó lại điểm cao chót vót so với Xmen. Thật k thể tin được.