Đánh giá của Locxtit

Locxtit 10

Kong đánh đã quá... nhưng xem film thấy buồn cho Kong...