Đánh giá của VanTTPhung

VanTTPhung 7

Phim coi vui nhưng thiếu những khúc cao trào, nên tạo cảm giác phim hơi dài.