Đánh giá của Danh Tấn Ngô

Danh Tấn Ngô 7

Cảnh hoán đổi không được hợp lý, có những đoạn hài hơi bị lố nên mất vui ? Phim khá ổn, có thể xem để giải trí