Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 5

Dài dòng, lan man, không quá đáng sợ. Nói chung xem cũng được mà không xem cũng được.