Đánh giá của Mai Thảo Nguyên

Mai Thảo Nguyên 9

Đúng là huyền thoại có khác, hài vô đối, cười đã đời luôn