Đánh giá của ericxu

ericxu 5

phim chỉ ở mức tạm ổn ,cổ thiên lạc diễn tốt , nội dung và kỹ xảo vừa xem .