Đánh giá của Huỳnh Thị Ngọc Ý

Phim hơi lan man và quá dài