Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Thống trị bằng sự sợ hãi.
Nếu chưa có, hãy tạo ra cái gì đó đáng sợ.