Đánh giá của Trần đình đạt

Trần đình đạt 10

Một bộ phim Việt xứng danh lấy hết tiếng cười và nước mắt