Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 8

Một bộ phim tôn trọng lịch sử của chính nó
Bao nhiêu kỉ niệm tràn về đầy màn hình phim
Nên xem thử ScreenX 1 lần, không hề cao giá hơn đâu