Đánh giá của Trâm Anh Hoàng

Trâm Anh Hoàng 10

Hay cực đoạn cuối vừa khóc vừa cười