Đánh giá của Trần Hồ Hoàng Anh

Trần Hồ Hoàng Anh 7

Có ý nghĩa nhân văn, nhưng với hơn 50 tỷ thì tui kì vọng nhiều hơn về phim này.