Đánh giá của Danh Tấn Ngô

Danh Tấn Ngô 8

Kịch bản, mạch phim ổn, dễ hiểu, xem giải trí tốt, ko gây bùn ngủ, đi xem 1 mình cũng hơi sợ :))