Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Khi bước vào làn ranh của sống và chết. Người ta sẽ có thể làm tất cả để sinh tồn. Ai là kẻ xấu, ai là người tốt?