Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 4

Phim rời rạc.
Nhan sắc diễn viên không thuyết phục.