Đánh giá của Nguyễn Thị Huỳnh Giao

phim ma mà coi khóc muốn chết. phim có tính nhân văn. mang tính chất giáo giục giới trẻ về vấn nạn xã hội hiện tại. Diễn viên & kịch bản hay