Đánh giá của Trissica_Jonkers

Trissica_Jonkers 5

Không hay ĐẾN NHƯ VẬY
Vâng, nó hay hơn Batman V Superman và Suicide Squad
Nhưng đã đủ "đã" chưa ? có "ý nghĩa sâu sắc" lắm không ?
Hay chỉ vì bạn tìm thấy một viên kẹo trong đống vỏ kẹo, mà viên kẹo ấy trở nên ngon nhất trần đời ?