Phim Evangelion: 3.0+1.01 Ba Lần Ngày Xưa chưa mở bán vé. Vui lòng quay lại sau.