Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Nội dung khá hơn 2 phim Beo trước, tuy cách xây dựng hơi dài dòng ở khúc đầu.
- Tiết chế được mấy cảnh hù doạ vô tội vạ, vẫn đủ làm khán giả hết hồn.

Nói chung là xem được, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều.