Đánh giá về DC Super Pets sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 19/05/2022.