Đánh giá của Triệu tiến đạt

Triệu tiến đạt 10

Oki, rất hay và rất sạch sẽ