Đánh giá về Matrix 4 sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 23/12/2021.