Đánh giá của Nguyễn Lý Ngọc Phát

Nguyễn Lý Ngọc Phát 8

phim vui và giải trí cao, đánh nhau chưa đã lắm.