Đánh giá về Untitled Disney Animation Project sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 20/11/2021.