Đánh giá về Untitled Disney Animation Project sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 24/11/2020.