Đánh giá về Untitled Pixar Animation Project (1) sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 17/03/2022.