Đánh giá của superhesop

superhesop 8

Cũng hay. Nhiều khúc giật mình hơn cả phim ma.