Đánh giá của datproo24122004

datproo24122004 10

Hay đỉnh diễn biến cuốn logic, lồng tiếng khá ổn.