57 %

Đầu Gấu Đụng Đầu Đất nhận được 7 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.57.

이 영화에 대한 등록된 리뷰가 없다 웅남이.