Đánh giá của Sẩm Việt Tuấn

Sẩm Việt Tuấn 8

gay cấn không bằng những movie trước nhưng thấy nhiều đoạn đáng yêu thiệt :D