Đánh giá của Tina Nguyen

Tina Nguyen 5

Bố cục phim rời rạc, xây dựng tính cách nhân vật cũng không ổn, giải quyết tình tiết và vấn đề thiếu sức thuyết phục. Kỹ xảo và hiệu ứng đẹp.