Đánh giá của Chihuy2002

Chihuy2002 7

hay nhưng chưa đạt đến như kỳ vọng của mình, có phần thua movie broly trước đó