Đánh giá của Nguyễn Hồng Hạnh

Nguyễn Hồng Hạnh 10

Phim hay, âm thanh ánh sáng tốt