Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 7

Phim combat đã nhưng có nhiều chỗ chưa khai thác hết, hơi tiếc